เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

สถาบันอาศรมศิลป์

ความเป็นมาแห่ง “สถาบันอาศรมศิลป์”
สถาบันการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมเพื่อรับใช้สังคม

 “สถาบันอาศรมศิลป์” เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก ที่ดำเนินงานในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม  (SE : Social Enterprise:) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ตุลาคม 2549

ปัจจุบัน สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดให้บริการวิชาการ ด้วยการจัดการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตร ใน 3 สาขา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม)  พร้อมทั้งให้บริการชุมชน  ด้วยความเชี่ยวชาญจากศาสตร์ทั้งสามและการบูรณาการข้ามศาสตร์  ร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ  โดยดำเนินงานในรูปแบบของโครงการเพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เจตนารมณ์แรกเริ่มก่อตั้งสถาบันอาศรมศิลป์ มุ่งหวังที่จะให้เป็นโรงเรียนสอน “ครู”  จากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียนรุ่งอรุณ กว่า 10 ปี จึงเล็งเห็นความสำคัญว่า”ครู” คือผู้นำทาง “ศิษย์” ไปสู่การเรียนรู้ที่ถึงคุณค่าแท้  เป็นที่มาของการเปิดสอนในสาขาศึกษาศาสตร์   พร้อมกับตระหนักว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมย่อมเอื้อต่อการเรียนรู้ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จึงถือกำเนิดขึ้น  ต่อมาได้เปิดสอน สาขาศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพและพึ่งพาตนเองได้ด้วยการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม

การจัดการเรียนรู้ที่สถาบันอาศรมศิลป์ ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม  (Holistic Learning)  เป็นสำคัญ  ประกอบด้วยหลักการ 3H ได้แก่

Heart การพัฒนาคุณค่าภายใน  (core value)
Head การพัฒนาความรู้ที่จำเป็น (core knowledge)  และ
Hand การพัฒนาทักษะที่สำคัญ (core skill)

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.