เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์

ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์

ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์ เป็นหน่วยบริการสารสนเทศของสถาบันอาศรมศิลป์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการแก่อาจารย์นักศึกษาบุคลากรต่าง ๆ ภายในสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ

ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า วิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนภารกิจและนโยบายของสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ ทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยทุกสาขาวิชา ของทุกหลักสูตร ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม และเป็นศูนย์กลางในการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศ โดยคํานึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นสําคัญ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.