ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ข้อปฏิบัติในห้องสมุด
ข้อปฏิบัติในห้องสมุด


๑. เคารพตนเองและสถานที่ด้วยการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานที่

๒. เคารพผู้ร่วมใช้บริการห้องสมุดด้วยการสำรวมกิริยา วาจา ไม่ส่งเสียงดังหรือปฏิบัติตนที่เป็นการรบกวนผู้อื่น

๓. ป้องกันการชำรุดเสียหายของหนังสือและเอกสารในห้องสมุดด้วยการ งดนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน

๔. รักษาสิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สินของห้องสมุดไม่ให้ฉีกขาดหรือชำรุดเสียหาย ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในสิ่งพิมพ์หรือหนังสือ

๕. เคารพกฏระเบียบในการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยการปฏิบัติตามระเบียบการยืม - คืน ก่อนนำหนังสือ เอกสาร และสื่อต่าง ๆ ออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
 
๖. รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานที่ด้วยการ เก็บสิ่งของต่างๆที่นำเข้ามา เก็บเก้าอี้คืนที่เดิมให้เรียบร้อย

๗. หนังสือที่อ่านเสร็จแล้วให้รวบรวมวางไว้บนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบ หรือส่งคืนเคาน์เตอร์บรรณารักษ์                                    

                             

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.