ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 Video
 สื่อวีดิทัศน์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
2 Thesis
 วิทยานพนธ์ :
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
3 serial
 วารสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
4 reservmat
 หนังสือสำรอง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
5 Ref
 หนังสืออ้างอิง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 10 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 10 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 10 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 10 บาท
6 News
 ข่าว
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกไม่ได้
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
7 Maps
 แผนที่
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกไม่ได้
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
8 Fic
 นวนิยาย
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
9 Document
 เอกสารเย็บเล่ม::|::Document
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
10 Data
 สื่อข้อมูล
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 5 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
11 Children
 หนังสือเด็ก
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 60 วัน ค่าปรับ 5 บาท
12 Children
 
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 60 วัน ค่าปรับ 5 บาท
13 Children
 
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 60 วัน ค่าปรับ 5 บาท
14 Books
 หนังสือ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท ค่าธรรมเนียมการยืม 20 บาท/เล่ม
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 60 วัน ค่าปรับ 5 บาท
15 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
16 Audio
 สื่อโสตทัศน์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกไม่ได้
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
17 Article
 บทความ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 60 วัน ค่าปรับ 5 บาท
กลับ

 Copyright 2018. All Rights Reserved.